اطلاعات مطب - Sept 22, 2016 09:24 PM

اطلاعات مطب
اطلاعات مطب
« سیستم دنسروخ بدن » در هر مرحله، به پاکسازی جائی از بدن میپردازد، که نمودار زیر، خلاصه عملکرد آنست
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
|آزاد با احتیاط |
|چنددانگ کم ضرر |
|تکدانگ |
|مرحله تطبیق |
|اوج تمیزی و سلامت |
|پاکسازی استخوانها |
|سلولهای عمقی |
|سلولهای سطحی |
|تصفیه خون |
| مریضی کثیفی |
| پاکسازی دل و روده |

 http://anjir.org/Bimaran/matab/RewashMa.html روش کار ما

 

http://anjir.org/Bimaran/matab/NomonehParwandeh.html نمونه پرونده درمانی ما

 

http://anjir.org/Bimaran/matab/Porseshnameh.htm پرسشنامه درمانی

 

 http://anjir.org/Bimaran/matab/Taerefeh.html تعرفه

 

http://anjir.org/Bimaran/matab/FormGozareshNavisi1.html عناوین گزارش نویسی

 

http://anjir.org/Bimaran/matab/CodeEdrar.html     اطلاعات کد ادرار

 

http://anjir.org/Bimaran/matab/FormGozareshNavisi.html عناوین گزارش نویسی

 

     http://anjir.org/Bimaran/matab/FormPardakht.html فرم گزارش پرداخت وجه

 

 http://anjir.org/Bimaran/matab/HesabBanki.html حساب بانکی